Üyelik Sözleşmesi

  1. Taraflar
  2. a)Soylu Otokar internet sitesi ve aynı siteye erişim sağlayan Soylu Otokar mobil uygulamasının faaliyetlerini yürüten İvedik Merkez Sanayi Sitesi 35.Cad. No:9/A  Yenimahalle-ANKARA adresinde mukim. (Bundan böyle “Soylu Otokar” olarak anılacaktır).
  3. b)Soylu Otokar internet sitesine site üzerinden veya Soylu Otokar mobil uygulaması üzerinden üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
  4. Sözleşmenin Konusu

Soylu Otokar’ın satışa arz ettiği mal ve ürünlerin elektronik ortamda ve mesafeli satış kurallarına göre satışının yapılacağı ve Soylu Otokar’ın sahip olduğu internet sitesi  …….. veya aynı siteye erişim sağlayan Soylu Otokar mobil uygulamasının kullanılması, bu site ve uygulamadan faydalanma şartlarının belirlenmesidir. (söz konusu internet sitesi ve Soylu Otokar mobil uygulaması birlikte “WebSitesi”) olarak anılacaktır.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Soylu Otokar’ın hak ve yükümlülükleri

3.1.2WebSitesi’ne ilişkin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Soylu Otokar mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.1.3Soylu Otokar tarafından  WebSitesi’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.1.4Soylu Otokar kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Soylu Otokar, üyenin  WebSitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.1.5Soylu Otokar, üyenin kişisel bilgilerini yetkili resmi mercilerin talebine binaen resmi mercilere iletebilecek ve yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

3.1.6Soylu Otokar web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Soylu Otokar web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.1.7Soylu Otokar, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Soylu Otokar web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.1.8Soylu Otokar, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.2 Üye’nin hak ve yükümlülükleri

3.2.1Üye, WebSitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Soylu Otokar’ın uğrayacağı zararları tazmin ile mükellef olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.2.2Üye, WebSitesi’ne üye olurken temin etmiş olduğu adres ve diğer iletişim bilgilerinin Websitesi üzerinden yapacağı her türlü alışveriş ve satış sözleşmesinde ALICI’ya ait adres ve iletişim bilgisi olarak aktarılmasına ve geçerli adres ve iletişim bilgisi olarak kullanılmasına muvafakat eder.

3.2.3Üye, Soylu Otokar tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Soylu Otokar’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Soylu Otokar’ın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.2.4Üye, Websitesi üzerinden yapacağı alışverişlerde malın doğru kişiye teslim edilmesini güvence altına alınmak için Üye’nin belirttiği cep telefonuna gönderilecek olan 4 haneli işlem kodunu gizli tutmayı ve sadece satın aldığı malı kendisi adına teslim almak üzere yetkilendirdiği kişi ile paylaşmayı kabul ve taahhüt eder. Üye, söz konusu işlem kodunu mağaza personeline beyan edip ürünü teslim almaya gelen kişilerin ürünleri kendisi adına teslim almaya yetkili olduğunu ve bu şekilde yapılan teslimatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3.2.5Üye WebSitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.2.6Üye, başkalarının WebSitesi üzerinden temin edilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.2.7Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.2.8Üye, Websitesinde kendisine tanınacak olan alanlarda beyan edeceği görüş ve hizmet kalitesine ilişkin kanaatlerinin, üçüncü kişilerin manevi hakları ile fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesine dikkat etmekle mükellef olup, buna aykırı kullanımların hukuki ve cezai sorumluluğunun münhasıran kendisine ait olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3.3 Üye ile elektronik iletişime geçilmesi, Kişisel verilerin işlenmesi, paylaşılması ve silinmesi

3.3.1Websitesi’ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Soylu Otokar veya iştiraki olan şirketler tarafından Soylu Otokar’ın faaliyet alanın olan perakende ticaret kapsamında kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye ayrıca aksini bildirmediği yahut gönderilecek iletilerde tanınacak olan çıkma hakkını kullanmadığı sürece Soylu Otokar veya iştiraklerinin kendisi ile, üyelik formunda belirttiği elektronik posta, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.3.2Üye, Websitesi’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.3.3Üye, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, Soylu Otokar iştirakleri ile paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisi ile iletişime geçilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Soylu Otokar ve iştiraklerini sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Soylu Otokar’ın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebileceği gibi, Websitesinde yer alan “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilir veya kendisine gönderilen iletilerde sağlanacak olan çıkma hakkını kullanarak da bu iletişime son verebilecektir.

3.3.4Üyeliğin son bulması halinde Üye aksini bildirmediği sürece kişisel verileri en fazla bir yıl boyunca muhafaza edilecek olup, akabinde otomatik olarak silinecektir.

  1. Sözleşmenin Feshi, Üyeliğin askıya alınması

4.1İşbu sözleşme Üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Soylu Otokar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Soylu Otokar üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Soylu Otokar’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini askıya alma, silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Soylu Otokar’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.2Buna mukabil Üye’de her zaman üyeliğin iptalini ve Soylu Otokar nezdindeki tüm elektronik kayıtların silinmesini talep ederek işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Ancak bu durumda üye, Websitesi kanalıyla alışveriş yapma olanağını kaybeder.

5Taraflar, Soylu Otokar’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 193’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

  1. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

Üye üyelik kaydı yaparken işbu Sözleşmeye elektronik ortamda teyit vermiş olmakla işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğunu ve burada yer alan maddeleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.