Kişisel Verilerin Korunması Politikası

SOYLU OTO İNŞAAT TAH. MİM. MÜH. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. a) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
  Soylu Oto İnşaat Tah. Mim. Müh. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.olarak, güvenliğinize önem veriyor ve bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla Soylu Oto İnşaat Tah. Mim. Müh. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.(Soylu Otokar) olarak; mağazalarımızda, çağrı merkezlerimizde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda elde etmekte ve işleyebilmekteyiz.
  Edindiğimiz kişisel verileriniz Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerinin tespiti ve yasal süreler dâhilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ile bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Soylu Otokar olarak, sistemlerimize kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, sınıflandırabilmekte, güncellenebilmekte, yasal sınırlar dâhilinde üçüncü kişiler ile paylaşılabilmekte veya KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.
 2. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Mağazalarımızda, çağrı merkezlerimizde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanan kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizin gereği olarak ve ayrıca Soylu Otokar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Soylu Otokar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel kampanyalar hazırlanması, sizin, Soylu Otokar’ın ve Soylu Otokar ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile, sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerinizi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerinizin takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla işlenecektir.
 3. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz, Soylu Otokar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Soylu Otokar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, size özel kampanyalar hazırlanması, sizin, Soylu Otokar’ın ve Soylu Otokar ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile, sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerinizi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerinizin takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla, Soylu Otokar’ın doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ana ortaklıkları, tedarikçileri, Sadakat Sistemi program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dâhilinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişi kimliğini belirleyen veya belirlemeye yarayan biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü kişisel veriler; Soylu Otokar’ın mağazalarında, çağrı merkezlerinde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya Soylu Otokar e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda elde edilebilir.

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Soylu Otokar’a iletmeniz durumunda, Soylu Otokar talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Soylu Otokar tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 1. e) Müşteri Beyanı
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Soylu Otokar tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aldım. Soylu Otokar’a doğrudan tarafımca verilen veya Soylu Otokar’ın mağazalarında, çağrı merkezlerinde, sosyal medya mecralarında (Facebook, twitter, instagram vb.) veya Soylu Otokar e-ticaret sitesine üye olurken yazılı, sözlü veya elektronik ortamda elde edebileceği, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayan biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü kişisel verilerimin;
 • Soylu Otokar’ın doğrudan veya dolaylı iştirakleri, bağlı ana ortaklıkları, tedarikçileri, Sadakat Sistemi program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişiler ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerle, yasalar ile belirlenmiş/sınırlanmış amaçlar dâhilinde paylaşılmasına,
 • Soylu Otokar’ın hukuki yükümlülüklerinin gereği olarak işlenmesine,
 • Soylu Otokar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Soylu Otokar iş birimleri tarafından yapılması, Soylu Otokar tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarım ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi, bana özel kampanyalar hazırlanması, kendimin, Soylu Otokar’ın ve Soylu Otokar ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile, sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin değerlendirmelerimi almak, anket, tanıtım, pazarlama yapmak, ayrıca şikayetlerimin takibi, işlenmesi ve sonuçlandırılması amaçlarıyla,

 

KVKK’de tanımlanan kapsamda işlemesine, muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.