Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1: Taraflar

SATICI
Unvanı Soylu Oto İnşaat Tah. Mim. Müh. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Adresi İvedik Merkez Sanayi Sitesi 35.Cad. No:9/A  Yenimahalle-ANKARA
Telefon (0.312) 394 29 90
E Posta info@soyluotokar.com
ALICI
Adı-Soyadı/Unvanı [fatura-kullanici-adi] ([tc-no])
Adresi [fatura-adresi]
Telefon [telefon-no]

Ürünleri Teslim almaya yetkili diğer kişiler

[kargo-kullanici-adi]

ALICI ile SATICI Sözleşme içerisinde kısaca ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Madde 2: Sözleşmenin Konusu

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile 27.11.2014 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğin’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Madde 3: Sözleşme Konusu Ürünlerin Özellikleri ve ürün bedeli

[sepet-tutar]

Madde 4: Genel Hükümler

ALICININ BEYAN VE TAAHÜTLERİ

4.1. ALICI, işbu Sözleşme’nin akdinden evvel İşbu Sözleşmenin 3. Maddesinde yazılı ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ürünlerin teslimi ve cayma hakkına ilişkin tüm ön bilgileri içerir Ön Bilgilendirme Formu’nu SATICI’ya ait www.soyluotokar.comsitesi veya aynı siteye erişim sağlayan Soylu Otokar mobil uygulamasından okuyup bilgi sahibi olduğunu ve ilgili Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda kabul ederek onayladığını ve bunu müteakip elektronik ortamda Ürünü satın aldığını gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

4.2. ALICI, 3 maddede yer alan ürünlere ilişkin ödeme işleminin tamamlanmasını takiben söz konusu ürünleri aynı gün içinde en geç saat 22.00’ye kadar SATICI’nın adresindeki mağazasına gelmek suretiyle teslim alacak veya aldıracaktır.

4.3. ALICI, söz konusu ürünleri bizzat almaya gelebileceği gibi, yukarıda 2. Maddede belirttiği kişi/kişiler veya işlem kodunu mağaza personeline beyan edip ürünü teslim almaya gelen kişilerin ürünleri kendisi adına teslim almaya yetkili olduğunu ve bu şekilde yapılan teslimatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.4. ALICI’nın epostasına gönderilecek olan işlem epostası gizli olup, bu epostayı korumak, yetkisiz üçüncü kişilere ifşa etmemek ve sadece malları kendi adına teslim almaya yetkili kıldığı kişilere iletmek, tamamen kendi sorumluluğudur.

4.5. ALICI veya bu maddede yazılı esaslara göre yetkilendirdiği kişiler, teslim anında yukarıda yazılı ürünlerin bilgilerini içerir satış fişinin Mağaza nüshasını imzalamakla yükümlüdür. Teslimat, teslim almaya gelen kişinin 2. maddede belirtilen ad soyadının ibraz ettiği kimlikle örtüşmesi veya başka bir kişinin işlem kodu bilgisiyle gelmesi halinde kişinin ibraz ettiği kimlikteki ad soyadı ile işlem kodunun Mağaza fişine derç edilmesi şartıyla yapılacaktır. ALICI, bu şartların karşılanmaması halinde teslimatın yapılmamasına, karşılanması halinde ise bu usulde yapılmasına peşinen ve gayrikabili rücu muvafakat eder.

4.6. ALICI veya bu maddede yazılı esaslara göre yetkilendirdiği veya yetkilendirmiş sayıldığı kişilerin, satış işlemine konu malları aynı gün en geç saat 22.00’ye kadar teslim almaması halinde SATICI satış işlemi iptal ederek tahsil etmiş olduğu bedeli ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartına iade edecek ve malları teslim etme yükümlülüğü sona erecektir.

4.7. ALICI, bu yöntemle yapılan satışın malın bu sözleşmede öngörüldüğü şekilde aynı gün en geç saat 22.00’ye kadar teslim alınması şartına bağlı olarak yapıldığı, SATICI’nın sadece bu süre zarfında malı teslime hazır şekilde tutmakla yükümlü olduğunu, belirtilen süre zarfında malın teslim alınmaması halinde sözleşmenin herhangi bir bildirim ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden münfesih sayılacağını ve bu maddede belirtilen süre içinde mal bedelini iade etmek dışında SATICI’ya karşı hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

4.8. ALICI ürünü teslim almadan önce muayenesini yapmalı, olağan muayene ile edilebilen ayıplı ve hasarlı ürünü SATICI yetkilisinden teslim almamalıdır. Alıcı malı gözden geçirmeyi ihmal eder ve malı teslim alırsa, ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.9. ALICI veya İşbu Sözleşme hükümlerine yetkilendirmiş olduğu yahut yetkilendirmiş sayıldığı kişi, teslim anında yukarıda 3. maddede yazılı ürünlerin bilgilerini içerir satış fişinin Mağaza nüshasını imzalamakla yükümlüdür.

 

SATICININ BEYAN VE TAAHÜTLERİ

4.10. SATICI, 3. maddede yer alan ürünlere ilişkin ödeme işleminin tamamlanmasını takiben söz konusu ürünleri ALICI tarafından teslim alınmaya hazır şekilde poşetleyecek ve/veya hazır ambalajlı haliyle SATICI’nın adresindeki mağazasının uygun bir bölümünde bulunduracaktır.

4.11. SATICI, ALICI’nın yukarıda 3. maddede belirttiği eposta adresine bir işlem epostası gönderecektir.

4.12. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, internet sitesi veya mobil uygulamada belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

4.13. SATICI’nın satın alınan ürünleri ALICI’nın adresine teslim etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu anlamda ALICI’nın ödemekle yükümlü olduğu bir teslimat gideri de bulunmamaktadır.

4.14. SATICI, stokların tükenmesi, mücbir sebepler vb. gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünün aynı gün mağaza çalışma saatleri içinde teslim edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu ALICI’ya gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde durumu ALICI’ya bildirecektir. Bu durumda satış işlemi iptal edilerek mal bedeli olarak tahsil edilen tutar aynı gün içinde ALICI’nın kredi kartına iade edilir.

DIĞER HÜKÜMLER

4.15. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek üzere, SATICI’nın satın alınan ürünleri ALICI’nın adresine teslim etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu anlamda ALICI’nın ödemekle yükümlü olduğu bir teslimat gideri de bulunmamaktadır.

4.16. Malın teslimatı için ALICI’nın Sözleşmeye elektronik ortamda teyit vermiş olması ve bedelini ödemiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI’nın malın teslimi yükümlülüğü ortadan kalkar.

 

Madde 5: Cayma Hakkı

5.1. ALICI, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisi tarafından mağazada teslim alınmasını takiben 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir.

5.2. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın 2. maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine, ürünlerin mağazadan teslim alınmasını takiben 14 (ondört) gün içinde yönlendirilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılmasında ALICI mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

5.3. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’YA yönelttiği tarihten itibaren en geç on gün içinde malı teslim aldığı SATICI’nın herhangi bir mağazasına satış fişinin aslı ile birlikte iade etmek zorundadır.

5.4. ALICI, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa ALICI, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

5.5. SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, malın yukarıda belirtildiği şekilde kendisine iade edilmiş olması şartıyla, ALICI’dan tahsil ettiği bedelleri ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

Madde 6: Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

6.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mallar.
  2. b)ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar.
  3. c)Çabuk bozulabilen mallar, yiyecek, içecek gibi günlük tüketim maddeleri veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar.

ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayan mallar.

  1. d)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallar.
  2. e)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar.
  3. f)Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri.
  4. g)Gazete, dergi gibi süreli yayınlar.
  5. e)Elektronik ortamda ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallar.

6.2. Satılan malın yazılım, DVD, VCD, CD, kaset, bilgisayar, kırtasiye malzemesi, kozmetik ürünler vb. gibi ürünler olması halinde, cayma hakkının kullanılabilmesi için ambalajın açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Aksi halde Alıcı tarafından cayma hakkı kullanılamaz.

6.3. Cep telefonları ve sair elektronik ürünler yetkili servis garantisi ile satıldığından, ürün ile ilgili bir ayıp bulunması halinde, ayıbın öncelikle yetkili servis tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir. Sonrasında garanti belgesi ile birlikte ürünün kutusu, ambalajı ve diğer tüm aksesuarları eksiksiz olacak biçimde SATICI’YA iade edilmelidir.

6.4. ALICI, yapacağı tüm iadeleri orijinal ambalaj ve kutu ile ve ürünün ambalajı bozulmaksızın yapılmalıdır. Cep telefonları kutusu garanti belgesi kaşelenmek suretiyle ambalajsız gelmekte olup, bu husus iade sebebi olarak kabul edilmez.

Madde 7: Sözleşme Konusu Ürün Bedellerinin Ödeme Şekli

7.1. ALICI tarafından söz konusu ürünlerin bedeli kredi kartı veya aynı benzer nitelikteki banka kartları ile internetten ödeme yapmak suretiyle ödeme yapılacaktır. Mağazaya ürünleri teslim almaya gelmeden önce ödemenin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması şarttır. Aksi halde ALICI’ya ürün teslimatı yapılmaz.

7.2. Ürün/ürünlerin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, İşbu Sözleşmenin 3. maddesinde belirtildiği gibidir.

7.3. ALICI, kg veya miktar ile satılan tartılı mallardan alım yaptığı takdirde, SATICI mağazada teslim anında ALICI’nın satın alam ve ödeme esnasında talep ettiği miktara uymak için azami gayret gösterilecektir. Buna rağmen, teslime hazırlanan ile talep edilen miktar, gramaj farklılık gösterebileceği için toplam alışveriş tutarı, teslimat anındaki mağaza fişinde daha az olabilecek, fakat daha yüksek olmayacaktır. Mağaza fişinde yazılan toplam alışveriş tutarının ödenen tutardan daha düşük olması halinde aradaki fark ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartına aynı gün iade edilecektir. Buna karşın daha fazla miktar ve gramajda teslimat yapılacağı veya yapılmış olduğu iddiasıyla ALICI’dan ilave bedel talep edilmeyecek, bu husus SATICI’nın sorumluluğunda olacaktır.

Madde 8: Son Hükümler

8.1. Mal teslimi ancak geçerli bir kimlik kartı göstermek suretiyle, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak şartıyla gerçekleştirilecektir. Bu işlemler gerçekleştirilmediği takdirde ürün teslimatı gerçekleşmeyecektir.

8.3. SATICI herhangi bir zamanda teknik zorunluluklar, yazılım ve sistemlerin yenilenmesi geliştirilme ve sair sebeplerle www.soyluotokar.comsitesi veya aynı siteye erişim sağlayan Soylu Otokar mobil uygulamasının çalışmasını geçici bir süre için veya tamamen durdurabilir. Bu durumlarda SATICI’nın, ALICI veya internet sitesi ile mobil uygulama yoluyla sisteme üye olan kişi veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

8.4. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edile değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabileceklerdir.

8.5. ALICI, gerek www.soyluotokar.comadresi veya aynı siteye erişim sağlayan Soylu Otokar mobil uygulamasında yer alan üyelik formunda belirtmiş olduğu ve gerekse Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, SATICI’nın bu nedenle bir zarara uğraması halinde SATICI’nın zararını tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

8.8. ALICI, işbu Sözleşme hükümlerini okuyarak incelemiş ve kabul ederek imzalamıştır. Ödeme işlemine elektronik olarak onay vermekle ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

8.9 Süre ve Yürürlük:

İşbu Sözleşme, ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. İşbu Sözleşme, Tarafların karşılıklı edimlerinin Sözleşmeye uygun şekilde yerine getirilmesi üzerine kendiliğinden sona erecektir.